انگشتر نقره 925 کد 160201006

انگشتر نقره 925 به همراه نگین های سنگ قیمتی اصل توپاز، سیترین، آمیتیست، زبرجد و یک سنگ یاقوت کوچک در مرکز
در دسترس می باشد: تعداد موجودی 1
€2844000/00