گردنبند سنگ آگاتا آبی همراه مدال طلا هندی کد 160304003

گردنبند سنگ آگاتا آبی همراه مدال طلا هندی کد 160304003
در دسترس می باشد: تعداد موجودی 1
€1066500/00

طلا هندی نوعی بدل مخصوص هند می باشد که بسیار دیر تغییر رنگ میدهد و در صورتی که در مجاورت مواد شیمیایی قرار نگیرد هیچگونه تغییر رنگی نمیدهد