دستبند سنگ آگاتا کد 160204004

دستبند سنگ آگاتا صورتی .سنگ آگاتا سنگی آتشفشانی از کشور برزیل میباشد.
در دسترس می باشد: تعداد موجودی 1
200,000 ریال