دستبند سنگ آگاتا کد 170908009

دستبند سنگ آگاتا آبی .سنگ آگاتا سنگی آتشفشانی از کشور برزیل می باشد.
در دسترس می باشد: تعداد موجودی 1
€197500/00