انگشتر نقره یاقوت کبود آفریقایی کد 160129005

انگشتر نقره 925 به همراه نگین سنگ یاقوت کبود آفریقایی
در دسترس می باشد: تعداد موجودی 1
€1319300/00