انگشتر نقره نگیندار

انگشتر نقره با سنگ های زبرجد، آمیتیست، توپاز و سیترین
3,250,000 ریال

جنس انگشتر:

نقره 925

جنس سنگ های بکار رفته:

زبرجد، آمیتیست، توپاز و سیترین