انگشتر نقره نگیندار

انگشتر نقره با سنگ های زبرجد، آمیتیست، توپاز و سیترین
€2567500/00

جنس انگشتر:

نقره 925

جنس سنگ های بکار رفته:

زبرجد، آمیتیست، توپاز و سیترین