انگشتر نقره و سنگ زبرجد (پریدوت) کد 160517008

انگشتر نقره 925 به همراه سنگ زبرجد (پریدوت)و نگین های جانبی زیرکن
در دسترس می باشد: عدم موجودی
€869000/00