انگشتر مردانه نقره سنگ سیترین کد 160610007

انگشتر مردانه نقره 925 سیترین رکاب کار دست آصف شایستگان کد 160610007
€8690000/00